OBRÁZKY PRO DUŠIOBRÁZKY PRO DUŠI

sdílení

Slova k inspiraci - inspirující slova

Narozením nezačíná život, ale jenom individuální vědomí.
Přechod k jinému stavu není smrt, ale jenom konec tohoto vědomí.
Většina lidí je neznalá Pravdy, a proto se bojí smrti a věří, že je to nejhorší ze všech zel.
Ale smrt je jenom zánik opotřebovaného těla.
Naše služba strážce světa končí, když jsme vysvobozeni z okovů tohoto smrtelného rámce a navráceni, očištěni a zůšlechtěni do původního stavu naší vyšší podstaty.

Hermes Trismegistos

Nikdo nerozsvítí světlo, aby je postavil do kouta nebo pod nádobu, ale dá je na svícen, aby ti, kdo vházejí, viděli. Světlem tvého těla je oko. Je-li tvé oko čisté, i celé tvé tělo má světlo. Je-li však tvé oko špatné, i tvé tělo je ve tmě. Hleď tedy, ať světlo v tobě není tmou.

Ježíš Kristus (podle evangelisty Lukáše)

Když znovu svolal zástup, řekl jim: "Slyšte mě všichni a rozumějte. Nic, co zvenčí vchází do člověka, nemůže ho znesvětit; ale co z člověka vychází, to jej může znesvětit."

Ježíš Kristus (podle evangelisty Marka)

Dobře prorokoval Izaiáš o vás pokrytcích, jak je psáno:
"Tento lid ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne;
marná je zbožnost, kterou mne ctí, učíce naukám, jež jsou jen příkazy lidskými"

Ježíš Kristus (podle evangelisty Marka)

Já jsem v Otci a Otec je ve mně.

Ježíš Kristus (podle evangelisty Jana)

"Jaký je význam života člověka?"
Zažít Boha v sobě a sebe v Bohu.
"Já myslela, že láska k Bohu a k lidem."
Vlastně máte pravdu, protože bez lásky k Bohu by se Bůh těžko hledal a bez lásky k lidem by se těžko našel".

"Pánbůh nám dal smysly. Proč Ho nemůžeme vnímat jejich pomocí?"
Patrně nám je dal záměrně jen velmi omezené, to je takové, abychom Ho smysly nedosáhli.
"Proč záměrně?"
Asi proto, abychom nezapomínali, že máme také duši. Jedině duše je s Bohem na úrovni. Proto jedině ona Ho může plně "vnímat".

"Nedala by se Pravda nějak popsat, aby její pojem byl aspoň trochu pochopitelný?"
Dějí se občas takové pokusy, ale jsou předem odsouzeny k nezdaru.
"Proč?"
Slova jsou vázána svou vlastní realitou a jejich význam také, zatímco Pravda přesahuje všechny významy a všechna vyslovitelná i nevyslovitelná slova. Pravá cesta k Pravdě však není více slov, ale méně slov. To znamená, nesnažit se pravdu popisovat, ale stát se Jí.

"Jak je možné poznat, že vše je Absolutno?"
Tím, že místo v hlavě budeš žít v Srdci...

"Říkáte, že štěstí sídli v duchovním Srdci. Proč je tam necítím?
Protože je hledáš jinde a zevně, v lidech, věcech, událostech...
"A kdybych došel Poznání?"
Byl bys štěstí samo.

úryvky z knih Eduarda Tomáše (jeho několika knihám i jemu samotnému vděčím za pochopení mnohého)

Kde je zažívána láska boží všudypřítomnosti, následuje vědomí prázdna nekonečnosti boží. Tam je stvořený svět i světy, celý vesmír vnímán jako třpyt Prázdna.


Poznala jsem mnoho duchovních lidí a učitelů... Nikde jsem nezůstala déle, než bylo nutné nebo než mi začali omezovat vnitřní svobodu, neboť jsem věděla od počátku svého chápání, že jen tuto vnitřní svobodu musím vždy hledat a následovat.

Míla Tomášová

Boha není možné poznat. Bůh se musí žít.

Když jsem došel k Bohu, vzdal jsem se všeho.

Mám-li Boha v sobě, přestává žádost.

Jen v Tichu božím stává se člověk Tvůrcem.
Jinak je hercem.
Většina lidí pak jen dřevěnými loutkami.

"A viděl Bůh, že je to dobré" - tím jsem začal.
Tedy já nemám právo Mu kritizovat Jeho Dílo, nebo to hanět neb tím opovrhovat.
Tím jsem si ohromně zjednodušil celou moji cestu. Tedy jsem začal považovat vše za dobré, neb On to učinil. Abych od uvažování přešel k jistotě, začal jsem o věcech, které mne potkávaly, myslet znovu, oprošťovat, a (jak já říkám) zapustil jsem to do Božského Světla.
A On mi to vracel objasněné, osvětlené Jeho Moudrostí. Z toho mi přišlo poznání: přestal jsem myslet na Něj a začal jsem myslet Jím, jednat Jím, mluvit Jím. Přestal jsem jít cestou k Němu a rázem jsem se postavil na Jeho stanovisko.

F. Drtikol - výňatky z knihy "Mystik a učitel František Drtikol" od Karla Funka

Pochopil jsem, že otázku "Kdo a co jsem Já" a i odpověď na ni, nosíme již současně v sobě.
Pochopil jsem, že Pravda o nás a o Bohu je giganticky jednoduchá a že právě tato jednoduchost je tím nejtěžším problémem k pochopení.
Velikého omylu jsem se dopustil tím, že jsem se domníval, že stačí toto každému říci, a tak ho uchránit zbytečného bloudění. V tom jsem naprosto neuspěl.
Nejde to nikomu dát,
dokud k tomu nedozrál sám
a dokud se k tomu sám nedopracoval vlastní zkušeností - ovládnutím mysli a jejím utišením,
aby ji tak učinil způsobilou k pochopení Sebe sama v čistém Vědomí,
které jest podstatou Boha.

úryvek ze samizdatové knihy Járy Kočího "Moje cesta k vyřešení duchovního problému"

To je právě krásné na duchovní cestě, že duše nesmí jít TAM cestou, kterou vyšlapali jiní.

František Drtikol

A život věčný je v tom, když poznají Tebe, jediného pravého Boha.

Ježíš Kristus (podle evangelisty Jana)

Jedna svíce dokáže zapálit tisíce svící, aniž by sama cokoli ztratila na své životnosti a svítivosti.

budhistické přísloví
text ke stažení ve formátu PDF

zpět