OBRÁZKY PRO DUŠIOBRÁZKY PRO DUŠI

souznění

Ze slovníků knih pana Dr. E. Tomáše

(usnadňuje porozumění výrazům používaným v některých jeho knihách a přednáškách)

advaitanedvojnost, jednota
advaitavédántafilozofický monistický systém, jeho základem je tvrzení, že jedinou pravou realitou je brahma a projevený svět je svou povahou iluzorní
adžnášestá čakra (umístěná mezi obočím)
ahamvrttičinnost "já", zdroj nevědomosti
ahankáraegoismus, vědomí "já", činitel "já", individualita
ahankáraegoismus, vědomí já, ješitnost
ahinsáneubližování
ákašaéter, prostor
ánandablaženost
anáhatačtvrtá čakra (v oblasti solárního plexu)
antahkaranajemné tělo (astrální tělo), zvané též linga; myslící podstata, vnitřní orgán
antarmukhaobrácený do sebe; sledování vlastních vnitřních procesů
anubhútizkušenost bezprostředního poznání
arúpadžhánavnor, duchovní pohroužení bez tvaru
ásanasedadlo, trůn; tělesné pozice a cviky v hathajóze
asparšajógajóga nad protiklady
asuradémon, zlý duch
ášramstředisko náboženských a duchovních studií a meditací
átmanvnitřní Já, Nadjá, poslední Pozorovatel, Svědek
átmavičárameditační systém založený na sebedotazování (co jsem já?) - podle Š.R. Maharšiho
AUMvěčný zvuk, posvátná slabika, mantra, nejobsáhlejší a nejvznešenější symbol hinduistického duchovního poznání (viz též ÓM)
avadhútarealizovaný světec, který nežije podle zvyklostí světské společnosti
avaranašaktizakrývající síla máji
avatárvtělení Boha na zemi
avéšadokonalé pomoření, příchod blaha
avidjánevědomost
Bhagavadgíta"Zpěv vznešeného"; nejznámější indický náboženský text, "evangelium hinduismu"
bhaktaoddaný
bhaktiláska, oddanost
bhaktijógajóga lásky
bhávacit, pocit, extáze
bhógapotěšení smyslů
bódhisattvasvětec, který se ze soucitu s ostatními bytostmi dočasně vzdal úplného vyvanutí, nirvány
brahmavěčné nepomíjející absolutno, nevyšší podstata vší existence
bráhmankněz (příslušník první kasty)
buddhaprobuzený; ten, který uskutečnil dokonalé osvícení
Buddhahistorický Buddha Šákjamuni (vlastním jménem Siddhárta Gautama) - narozený 563 př. Kristem v dnešním Nepálu, zemřel 486 nebo 483 př. Kristem
buddhirozum, inteligence, úsudková schopnost
čakrastředisko duchovních schopností a závislostí (vásan) v jemném těle
čidábhásaodražené vědomí
čitabsolutní vědomí, mysl
čittalátka mysli, myšlení
daharavidjámalé poznání; realizace átmana v srdci
daršanmilost Já
dharmapravda, cesta
dhírozum, myšlenka
dhjánameditace, ponoření
drg"vidící", Svědek, Vědomí jako poslední pozorovatel
dršja"viděné" (vesmír), předmět pozorování smysly a myslí
drštividění, pohled
Dváparajugaoznačení jednoho ze čtyř světových věku (byl třetím a trval 864000 lidský let); morálka klesla na polovinu, převládají rituály a lidé přestávají lpět na pravdě, objevily se touhy a choroby
džagatstvořený vesmír, svět jevů
džapaopakování božího jména nebo mantry
džívaživá duše, individuální bytost; ten, kdo žije v těle
džňánaznalost, poznání, vhled, duchovní osvícení
džňánajógajóga cesty rozumu a moudrosti
džňáninosvícený člověk, který poznává přímou zkušenost
granthiuzel
gunavlastnost, atribut
guruduchovní učitel
Indravůdčí védský bůh; představuje tvůrčí princip; činitel rozdvojení původní jednoty jsoucna
jamakontrola, sebekontrola
jógaduchovní cesta; spojení s Bohem, usilování o toto spojení; doslova "jho"
jugaoznačení čtyř světových věků, jejichž trvání se počítá na nebeské, nikoli lidské roky (1 nebeský rok = 360 let lidských); viz též kalpa a jednotlivé jugyčtyři jugy jsou: Krtajuga nebo-li Satjajuga, Trétajuga, Dváparajuga a Kalijuga.
kaivaljavýjimečnost; osvobození ducha
Kalijugaoznačení jednoho ze čtyř světových věků, jejichž trvání se počítá na nebeské, nikoli lidské roky (1 nebeský rok = 360 let lidských); začala údajně 3102 př. Kristem a dosud trvá; z původní morálky zůstala jen čtvrtina, duchovní snahy usínají, poznání upadá v zapomenutí, zlo se ujímá vlády, rozmáhají se nemoci, strach, únava, hlad, hněv a pochybnosti; (přesnost původních výpočtů je zpochybňována, věky mohou být kratší)
kalpasvětový cyklus, světové období; jeden den a noc boha (Brahmy); podle védských spisů časový úsek, který sestává ze čtyř věků (juga) a trvá celkem 4320000 lidských let)
karmazákon vyrovnání; čin, akce; osud, který si člověk podle zákona příčiny a následku sám vytváří
karmajógajógová cesta ke splynutí s Bohem; spočívá v obětavé, nezištné činnosti, při níž je zapomínáno na ego
kévala dočasný
kóanzenový příběh nebo filozofická hádanka; jeho smyslem je přimět žáka k hlubokému přemýšlení, hluboké introspekci a bleskovému osvícení; podstatou kóanu je zdánlivý paradox, který žáka nutí, aby opustil běžné logické pojmové chápání a nahradil je intuitivním nazíráním a transcedencí
krijájoga(aktivní jóga) část jógové praxe, která používá procedur vyžadujících úsilí
Kršnanejproslulejší hrdina indické mytologie, nejpopulárnější hinduistický bůh
Krtajugaoznačení jednoho ze čtyř světových věku (byl prvním a trval 1728000 lidský let); je to ideální věk, nezná zlobu, nenávist, zármutek, strach ani hrozbu
kundaliní"hadí síla", tj. duchovní síla, jež sídlí v každém člověku na dolním konci páteře
kundaliníjógajógová cesta, jejímž cílem je probudit "hadí sílu" a vyzvednout ji nad hlavu, kde se spojí s božským principem, tím jógin dosáhne transcendentálního poznání
lingaznak, znamení; rozlišující vlastnost, charakteristika; jemné tělo
lílábožská hra světa jevů; božská hra Já
mahábhávaintenzivní, extatická láska k Bohu, nejvyšší projev lásky
maháršivelký "rši" - velký mudrc, světec
májáiluze, závoj nevědomosti; božská tvořivá moc
mantra slabika, sled slabik či slov určených ke zbožné recitaci a opakování
maunaticho, mlčení; stav vědomí světce či mudrce
mókša (mukti)osvobození, spasení
múladháračakra ležící na nejnižším místě sušumny mezi pohlavními orgány a konečníkem; spočívá v ní (pokud není probuzená) kundaliní, božská duchovní síla
nádí "kanál", kterým v jemném těle prochází kosmická energie
nidráspánek
nirvánavyvanutí, vyhasnutí, osvobození
nirvikalpanepochybující; nerozdělený
nirvikalpasamádhidokonalé pohroužení do absolutního vědomí, do brahma, pocit individuality je rozpuštěn
ÓMvěčný zvuk, posvátná slabika, mantra, nejobsáhlejší a nejvznešenější symbol hinduistického duchovního poznání (viz též AUM)
padmalotos
paramátmanejvyšší Já, nejvnitřnější podstata osobnosti totožná s brahma
pradžňározum, pochopení; nejvyšší moudrost, stav osvícení, vhled
prádžňástav vědomí hlubokého spánku
prakrtipříroda, kosmická tvořivá prasíla; prahmota, z níž se skládá vesmír; přirozenost, základ
pratjáháraodpoutání smyslů od smyslových předmětů
pránadýchání, životní dech; kosmická energie
pránájámajógická dechová cvičení (zpravidla spojená se zvukem)
prasádmilost, přízeˇboha; jas, čistota, duševní klid
prémanejvyšší láska k Bohu
purušaprvotní věčný člověk, nejvyšší bytí; identický s átmanem a tím i s brahma (přestože z jeho spojení s prakrti vzniká vesmír, přihlíží puruša jako nezúčastněný divák jeho událostem a proměnám
rádžajógakrálovská jóga
ršivěštec; světec; mudrc
sadgurudokonalý guru, který dosáhl osvícení a splynul v jedno s božským vědomím
sádhanaduchovní praxe (cvičení zaměřené na zvládnutí některých z jógových cest)
sahadžapřirozený, vrozený
sahasrárasedmá čakra (nachází se nad horním koncem sušumny (na temeni hlavy v jemném těle a kousek nad hlavou)
sákšinSvědek, poslední pozorovatel, vnitřní já
samádhistav naprostého pohroužení, sjednocení
samjamaduchovní koncentrace, sebeovládnutí
sannjásazřeknutí se všech světských a nepotřebných osobních zájmů kvůli dosažení nejvyššího poznání a osvobození
sansárakoloběh zrození, smrti a opětovného zrození
satexistence, jsoucno, skutečnost; absolutní věčné neměnné bytí
sat-čit-ánandaexistence - vědomí - blaho; přibližná představa absolutního bytí, čili brahma
Satjajugazlatý, ideální věk, neznající zlobu, nenávist, zármutek, strach (údajně trval 1728000 lidských let)
satsangsdružení s Pravdou; pobyt ve společnosti duchovní osobnosti, mudrce
sattvickýčistý, jasný
savikalpasamádhipohroužení, kdy zůstává vědomí jáství (individuality)
siddhinadpřirozené psychické schopnosti, které se mohou objevit jako vedlejší produkt duchovního vývoje
subham astu sarvadžagatamšťastny ať jsou všechny bytosti
sušumnánejdůležitější kanál v jemném těle (anatomicky odpovídá míšní dutině páteře)
sútraliterární dílo sepsané hutným aforistickým slohem (náboženské nebo filozofické)
svadhišthánadruhá čakra (leží naproti pohlavnímu orgánu)
svarúpaforma, podstata
šaktisíla, moc, božská energie, energie
Šaktimanželka Šivova, personifikace prvotní energie, sily
Šivatřetí bůh hinduistické trojice (vedle Brahmy a Višnua), ničitel nepoznání; dobrotivý, přátelský
tamastupá pasivní síla přírody; projevuje se jako nepoznání, neschopnost, temnota, lenost
tantraučení, systém, vlákno; tantrajóga - viz kundaliníjóga
tapasžár, vedro, askeze; pokání, intenzivní duchovní cvičení, jehož cílem je dosažení nejvyššího poznání
tatdoslova "to" - užíváno ve smyslu nejvyššího principu absolutna
Trétajugaoznačení jednoho ze čtyř světových věku (byl druhým a trval 1296000 lidský let); již se objevila oběť a morálky (dharmy) ubylo o jednu čtvrtinu, oběti vyžadovaly více rituálů a obřadů, lidé již nejednali nezištně, ztrácí se pocit odpovědnosti
trikálatři časy (minulost, přítomnost, budoucnost)
vásanyskryté tendence, potlačená podvědomá ztotožnění; latentní sklony, závislosti, jež si člověk přináší z minulých životů a které se mohou kdykoliv projevit; vinou nevědomosti si je však vytváří také v průběhu přítomného života
védanaznalost, vědění
védysouhrn nejstarších textů indické literatury
vičárazkoumání, rozlišování
višvavesmír, bdění
vivékarozlišování mezi skutečným a neskutečným, mezi věčným a pomíjivým

Výběr a výklad by měl být považován za orientační, dostatečný pro četbu knih a poslech přednášek manželů Tomášových.

Pro podrobnější informaci lze doporučit:
Lexikon východní moudrosti - (Buddhismus, Hinduismus, Taoismus, Zen)
Votobia, Olomouc, 1996 - ISBN 80-7198-168-0
text ke stažení ve formátu PDF

zpět